KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informuję, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest MEDIVA CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie (00-815) przy ulicy Sienna 86/84,

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych możliwy jest pod adresem email iod@mediva.pl ,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. h ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (NFZ), lekarze i personel medyczny prowadzący  działalność w centrum przy ul. Siennej 86 lokal 84 w Warszawie, oraz zatrudnieni i współpracujący z MEDIVA CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O., oraz ubezpieczyciele, laboratoria analityczne, firmy realizujące powiadamianie o wizytach przy pomocy SMS i email.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

 8) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podania podstawowych danych osobowych tj. imienia i nazwiska i nr telefonu lub adresu email, nie pozwoli nam na zarejestrowania Pani/Pana wizyty. Podanie danych osobowych w dalszym procesie leczenia jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.